Millet olmayı ümmet olmak, ümmet olabilmeyi de kardeş olabilmekte gören gönüllü bir ekibiz. Çalışmalarımızla ülkemize gelen misafir öğrencilerimize iyi bir mihmandar olabilmeyi hedeflemekteyiz.

 • Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî, ruhî ve zihnî olarak donanımlı hâle gelmeleri için her türlü çalışmayı yapmak.
 • Ülkemize gelen on binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir.” düsturunu kendine rehber edinmiş fertler olarak ülkelerine uğurlayabilmek.
 • İslam coğrafyasının dört bir tarafına ulaşarak, “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! “ şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirebilmek.
 • Ülkemize eğitim amaçlı misafir olarak gelen gençlerin kendilerini akademik açıdan en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için gerekli her türlü hizmeti onlara sunmak.
 • Farklı kültürler ve milletler arasında işbirliği, hoşgörü ve dayanışma sağlayacak şekilde gençlerle sosyal, kültürel ve eğitim konularında faaliyetler düzenleyip, projeler yürütmek.
 • Misafir öğrencilerimize barınma, dil öğrenimi, akademik saha ve dini ilimler konusunda mali, teknik ve içerik yönünden destekleyici çalışmaları organize etmek.
 • Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin ülkelerine döndüklerinde manevi değerleri benimseyip kendi ülkelerinde bu perspektifte çalışmalar yapmaları için gerekli donanımı onlara kazandırmak.
 • Gençlerimizi cihanşümul bir mefkûreye ve cengâver bir ruha sahip, âlem-i İslam’ın yaralarına merhem olacak reçeteleri sunabilen iman doktorları olacak şekilde yetiştirmek.
 • Gençlerimizin iyi bir akademik başarı, iyi bir manevi donanım ve iyi bir İslam ahlakına sahip olabilmeleri için gerekli desteği sağlamak.
 • İslam coğrafyasından kaliteli bir genç kadro yetiştirmek ve bu kadro vesilesiyle iman hakikatlerini dünyaya neşretmek.
 • “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” düsturunca hareket edilip bizim hakiki milletimiz olan İslam milletine destek verecek ve bilâd-ı İslamiyye arasında ittihadı tesis edecek omuzların yetiştirilmesini sağlamak.
 • Bire bir ilgi ile talebenin maddi ve manevi cihetlerden kâfi derecede donanım sahibi olmasını sağlamak.
 • Misafir kardeşlerin ulum-u diniye ve fünun-u medeniyeyi Risale-i Nur ekseninde mezc edip himmetlerinin pervaz etmesini sağlamak.
 • En büyük vazifesinin öncelikle kendini düzeltmek olduğunu bilen, Dünya ve insanlık için faydalı işler yapmayı hedef edinen, dünyaya örnek olacak vasıfta insanların yetişmesini temin etmek.
 • İstişare esasına dayalı ve bütün ön yargılardan, bütün kişisel hesaplardan arınmış olarak, temiz bir kalple ve samimiyetle ve çok çalışarak, ülkemizin ve dünyanın güncel, siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerine çözümler üretmek, dünyada gerçek adaletin ve güven dolu bir geleceğin kurulması için gayret göstermek.
 • Yurt dışından gelen misafir öğrencilerin hizmetkâr liderlik anlayışı ile yetişmelerini sağlayıp ülkelerine döndüklerinde faydalı hizmetler yapmalarını sağlamak.
 • Gençlerin gelecekte oluşturulacak projelerde kendi ülkeleri adına sorumluluk almalarını sağlamak ve bu sayede devletlerarası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak.
 • Talebelerin örnek bir kişilik inşa etmeleri ve maddi-manevi hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için rehberlik ve danışmanlık noktasında talebelere yardımcı olmak.
 • Müslüman gençler arasında dayanışma ve kardeşliği güçlendirmek ve vahdet bilincini aşılamak.
 • Özgüveni yüksek, İslam dünyasının geleceğine güvenle bakan ve kendisinden çok ülkesini düşünen gençler yetiştirmek.
 • Türkiye’de okuyan binlerce misafir öğrenciye eğitim ve ahlak yönünden model olabilecek bir gençlik yetiştirmek.

Üç kıtada nam salmış, irili-ufaklı pek çok ülkeyi tek bir hâkimiyet altında yönetmiş, insanlığın hasret kaldığı adalet kavramının adeta tecessüm edip devletleşmiş hali olan Osmanlı’nın yıkılmasından sonra asırlardır aynı sancak altında yaşadığımız, aynı sınırlar içinde kardeşçe büyüdüğümüz, aynı değerlere sevinip üzüldüğümüz Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’daki kardeşlerimizle ayrı kaldık ve birbirimizden uzaklaştık. Bu uzaklaşmanın neticesi olarak asırlardır muhabbetle ördüğümüz aramızdaki kopmaz bağlar tel tel dökülmeye başladı ve biz de birbirimize yabancılaşmaya başladık. Öyle ki tek devletin bir milletiyken farklı devletlerin birbirinden ayrışan, hatta birbirine düşmanlaşan milletleri haline geldik. Bu hal ise ülkemiz ve diğer bölge ülkelerinin kendi kabuğuna çekilmesine ve yalnızlaşmasına neden oldu.

 

Bu vahim vaziyetten kurtulma çaresi ise, bu bölgelerdeki kardeşlerimizle olan kadim bağlarımızın tekrar canlandırılmasıyla mümkündür. Toplumun can damarı olan gençlerin, bu canlanma ve kenetlenmenin de can damarı olacakları su götürmez bir gerçektir. Türkiye’nin son yıllarda bölge ve bölge insanını ilgilendiren konularda aldığı inisiyatiflerle etkin rol oynamasının, bölge insanının ve gençlerin Türkiye’ye tekrar umutlu ve müspet bir nazarla bakmalarını sağladığını ve bölge insanının gözünde bir cazibe merkezi haline geldiğini göz önünde bulundurursak, bölgenin genç kesiminin Türkiye’ye gelip öğrenimlerini burada sürdürmeleri, Türk kültür ve değerlerini tanıyıp bu maddî ve manevî değerleri ve tecrübeleri ülkelerine taşımaları ve ülkelerinde Türkiye’nin birer kültür elçileri olmaları azami önem taşımaktadır.

 

Bu açıdan ülkemizde bulunan 80 bin uluslararası/misafir öğrencinin ülkemizin kaynaklarından ve imkânlarından faydalandırılarak kendilerine rahat ve gelişmelerine katkı sağlayacak bir ortam sağlanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu öğrencilerle Türkiye’de bulundukları süre zarfında ilgilenilerek onların maddi-manevi ihtiyaçlarına yardımcı olunması, bu gençlerin zararlı çevrelerden uzak tutulması ve kaliteli birer birey olarak yetiştirilmelerinde uluslararası öğrenci derneklerine büyük görev düşmektedir.

 

Bu bağlamda Hayrât Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bizler, sorumluğumuz altındaki öğrencilere sadece barınma imkânı sağlayıp maddi ihtiyaçlarını gidermenin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kaliteyi, donanımlı olmayı ve fedakârlık bilincini ön planda tutmakta, öğrenciyi Türkiye’deki eğitimi süresince maddi-manevi yetiştirmekte, ülkesine dönerken ülkesine Türkiye modelini taşıyan ve ülkesi, bölgesi ve ümmeti için hizmet edecek bir ruhla hareket eden öğrenci profili planlamakta ve adımlarımızı buna göre atmaktayız.

 

Bizler tevarüs ettiğimiz İslam medeniyeti mirasıyla, tevhid esasları üzerinde yükselecek, dünyada adaletin, doğruluğun ve iyiliğin savunucuları olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu nesil, insanın varoluşunu anlamlandırmış, bilgi kaynakları çok katmanlı ve çeşitli olan, kendi metodolojilerine sahip kişiler olarak Müslüman kimliğinden taviz vermeden, modern dünyanın meydan okumalarına karşı İslam medeniyetinin sahih ve selim cevaplarını verecektir. Aşağılık duygusundan kurtulmuş, kendi değerlerine sahip çıkan özgüvenli Müslüman bireyler Dünya’nın zalimlerin satranç tahtası olmasına izin vermeyecek, her hal ve şartta zulme karşı duracak, hakkı tutup kaldıracaklardır. Bilimde ve sanatta tek boyutlu ve indirgemeci olmaktan kaçınacak, hayatın ve bilginin farklı katmanlarına eşit derecede nüfuz edeceklerdir. Tevhid esaslarını bireysel ve toplumsal düzeyde yeşertecek, başka medeniyetlerle de bir arada ve barış içinde yaşayacakları bir dünya inşa edeceklerdir.

 

Dünyanın farklı coğrafyalarından getirip burada yetiştireceğimiz öğrenciler birer “muvahhid” olacaklar, bilimde ve sanatta “çokluktan birliğe” ulaşacaklardır. Yunusla, Mevlana ile, Hacı Bayram Veli ile buluşacaklar, “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” felsefesiyle dünyanın dört bir tarafına İslam’ın şefkat tohumlarını ekeceklerdir. Osmanlı geleneği ile tanışacaklar, bu topraklarda asırlarca hüküm süren adalet ve refahın izlerini süreceklerdir. İman hakikatleriyle bugün bir kez daha dünyanın sorunlarına kendi zaviyemizden, kendi ilaçlarımızı üreteceklerdir. Kur’an ve sünnetin taptaze öğretileriyle bireysel ve toplumsal bir diriliş gayesiyle yaşayacaklardır. Bunun için İslam medeniyeti, İslam coğrafyası, İslam düşüncesi, Osmanlı Tarihi dersleri verilecek, geçmiş mirasımızdan yola çıkarak Kuran ve sünnetin rehberliğinde tevhid merkezli bir toplum inşası için çalışacak bireyler yetiştirilecektir. Türkçeyi en güzel bir şekilde öğrenecekler, Anadolu irfanıyla buluşacaklardır. Yunus’u, Akif’i, Bediüzzaman’ı Türkçe okuyacaklar, hikmet ve marifetle dünyaya bakacaklardır. Kendi memleketlerine döndüklerinde Müslüman “ben idrakine” sahip, özgüvenli bireyler olarak bilim ve sanatta, ekonomi ve siyasette tevhid esaslarını yeşerteceklerdir. Dava şuuruna sahip, fedakar, hakkı ve adaleti gözeten, İslam’ın güzellikleri hayatına ve davranışlarına yansımış kişiler olarak miras ve geleneklerini dünyaya taşıyacaklardır.

 

Özetle geleceği inşa edip söz sahibi olacakların hizmetkâr liderler olacağına dair kuvvetli ümit beslemekte ve bütün mesaisini bu seçkin nesli yetiştirmeye adayan bir ekip olduğumuzu iftiharla ifade eder, saygılarımı sunarım.

 

Celaleddin Günaydın

 

Hayrât Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt