FAALİYETLER

 

Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, ülkemize eğitim amacıyla gelen gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için gerekli her türlü barınma, dil öğrenimi, akademik saha ve dini ilimler konusunda destekleyici çalışmaları organize etmek; farklı kültürler ve milletler arasında işbirliği, hoşgörü ve dayanışma sağlayacak şekilde gençlerle sosyal, kültürel ve eğitim konularında faaliyetler düzenleyip, projeler yürütmek ve Türkiye’de eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüklerinde manevi ve kültürel değerleri benimseyip ülkemizin bir gönül elçisi olmalarına yönelik gerekli donanımı onlara kazandırmak hedefleriyle 2013’te İstanbul’da kurulmuştur.

 

Dünyanın farklı coğrafyalarından İslam Dünyasının öncüsü ülkemize gelerek ülkemizin akademik, ekonomik, kültürel ve sosyal birikim ve imkânlarından en güzel bir şekilde yararlanan öğrencilerimiz; Osmanlı geleneği ile tanışarak bu topraklarda asırlarca hüküm süren adalet ve refahın izlerini görmekte, medeniyetimizi en güzel bir şekilde öğrenerek Anadolu irfanıyla buluşmakta, hikmet ve marifetle dünyayı okumaktadırlar. Kadim İslam medeniyet ve coğrafyamızdan aldıkları ders ile kendi memleketlerine döndüklerinde bir Müslüman “ben idrakine” sahip, özgüvenli bireyler olarak bilim ve sanatta, ekonomi ve siyasette tevhid esaslarını yeşertmektedirler. Dava şuuruna sahip, fedakâr, hakkı ve adaleti gözeten, İslam’ın güzelliklerini hayatına ve davranışlarına yansıtmış kişiler olarak miras ve geleneklerini dünyaya taşıyacaklardır.

 

Bu bağlamda Derneğimiz, İstanbul merkezli olmak üzere ülkemizin çeşitli vilayetlerinde, ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği içerisinde, uluslararası misafir öğrencilerimize yönelik faaliyetler yürütmektedir. 2013’ten bugüne barınma, oryantasyon ve mihmandarlık, dil dersleri ve akademik eğitimler, kültürel değerler ve İslami eğitimler, rehberlik ve danışmanlık, toplumsal uyum gibi temel alanlar başta olmak üzere geniş bir  yelpazede faaliyet  göstermektedir.  Gerçekleştirilen faaliyetler ile bir  yandan  bilinçli, donanımlı ve nitelikli bir gençlik inşası sağlanırken bir yandan da ülkemizin ulusal ve uluslararası hedeflerine destek sağlanmaktadır.

Oryantasyon ve Toplumsal Uyum

Lisans ve lisansüstü eğitimler için ülkemizi tercih eden öğrencilere, Türkiye’ye seyahatlerinden itibaren, karşılaşacakları durumlar, prosedürler ve gerekli hazırlıklar hususunda rehberlik ederek, her türlü problemin tedbirini alarak ülkemizde sorunsuz bir başlangıcı tesis ediyoruz. Hazırladığımız rehber kitapçıklar ve oryantasyon toplantıları ile, ulaşım hizmetlerinden sağlık imkanlarına kadar Türkiye’de takip etmeleri gereken resmi işlemler ve kamu kurumlarını misafirlere tanıtıyoruz. Belli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar, çalıştaylar, istişare kampları ile de muhtemel sorunlara ortak çözümler arıyor, gerekli durumlarda ilgili kurumlar ve politika yapıcılar ile müzakereler yürütüyoruz. Özetle misafirlerimizin ve toplumumuzun uyumlu bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli çalışmalara önem veriyoruz.

Uluslararası Öğrenciler İstişare ve Eğitim Kampları

Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin katılımı ile her yıl yılda iki defa yaz ve kış kampı olarak gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde farklı illerde eğitim faaliyetleri sürdüren 30’a yakın partner derneğin gönüllülük esaslı katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Her öğrenci üniversite eğitimini aldığı ilden başka bir ile geçerek orada çalışma kampına Türk öğrenciler ile birlikte katılmaktadır. Bu kamplarda insani ve ortak değerler noktasında eğitimler verilmekte ayrıca illerin tanıtımına yönelik sosyal faaliyetler (gezi, doğa yürüyüşleri, kaplıcalar, yüzme, binicilik, müze gezisi) yapılmaktadır. İstişare toplantıları ile, karşılaşılan zorluklara karşı ortak çözümler geliştirilmektedir.

Kadim Ensar Medeniyeti Buluşmaları

Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Misafirhane ve Akademisi’nden YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavını kazanarak farklı şehirlere dağılan üniversite öğrencileri için uygun sosyal ve fiziki şartların her yıl düzenli bir şekilde oluşturulması adına yapılan seminer, kuruluşlara know-how aktarımı, saha araştırmaları vb. faaliyetleri içermektedir. Partner derneklerimizde ikame eden akademi mezunumuz uluslararası öğrencilerin problemleri ile ilgilenilmekte, derneklere ve öğrencilerin birincil çevrelerine bilinçlendirme seminerleri yapılmaktadır. Ayrıca farklı şehirlere yapılan bu seferlerde üniversiteler, STK’lar ve Kamu kuruluşları ile görüşmeler yapılarak know-how aktarımı farkındalık oluşturulmaktadır. Böylelikle farklı kültürlerden ülkemiz gönüllü elçi sayısının artırılmasına yönelik kurumsal deneyimin aktarımı ve toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

Mihmandar Arkadaş

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirilen Mihmandar Arkadaş Projesi ile, uluslararası öğrenciler ve Türk öğrencilerin birbirleri ile kaynaşması hedeflenmiş, uluslararası öğrencilerin ülkemiz ile sürdürülebilir ilişkiler kurmalarına katkı sağlanmıştır. Uluslararası öğrenciler ve Türk öğrenciler eşleştirilerek sosyal faaliyetler düzenlenmiş, birbirleri ile kaynaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca Türk öğrenciler bir yıl süre ile eşleri olan uluslararası öğrencilere ülkemize adaptasyon ve uyumları noktasında destek sağlamıştır. Böylelikle farklı kültürlerden ülkemiz gönüllü elçi sayısının artırılması ve toplumsal uyum hedeflenmiştir.

Eğitim Desteği

Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin birincil önceliği olan eğitimleri hususunda azami gayret sarf ediyor, oluşturduğumuz eğitim ortamları ile donanımlı bireyler olmalarını hedefliyoruz. Hâlihazırda ülkemizde lisans ve lisansüstü çalışmalar yürütürlerken öğrencilerimize, akademik ve pratik Türkçe dil eğitimlerinin yanı sıra medeniyet ve coğrafyamızı, inanç ve değerlerimizi tanımaları amacıyla temel İslami ilimler, imâni sohbetler; kültürel bir değer olarak Osmanlı Türkçesi dersleri, sosyokültürel gezi ve organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Öğrenci Misafirhane ve Akademisi

Türkiye’nin her alanda yakalamış olduğu yükselme ivmesi uluslararası öğrenciler için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle İslâm Dünyasından öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim için Türkiye’yi tercih etmektedirler. Hal-i hazırda Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilerin sayısı yüz on bini aşmış vaziyettedir. Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bizler akademik hayatları için ülkemizi tercih eden gençlerin, akademik çalışmalarında başarılı olmaları adına üniversite hayatlarını ciddi bir şekilde takip etmenin yanında ülkemizde geçirecekleri süre zarfında manevi açıdan da kendilerini teçhiz etmelerinin elzem olduğu kanaatindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile gençlerin bir yandan akademik eğitimlerini planlamakla beraber manevi ve kültürel değerlerimizi de akıl-kalp bütünlüğü içerisinde bir eğitim metodu takip etmekteyiz.

 

Proje kapsamında partner kurumlar aracılığı ile her sene dünya genelinde 40’a yakın ülkeden, 60’dan fazla öğrenci ülkemizde ağırlanmakta, ülkemizin nitelikli üniversitelerinde eğitimleri için gerekli barınma, sağlık, burs gibi destekler sağlanmaktadır. Derneğimizde öğrencilere oryantasyon ve toplumsal uyum programlarının yanı sıra rehberlik ve danışmanlık, dil eğitimleri, kültürel ve sosyal aktiviteler ile değerler eğitimleri verilmektedir. 2013’ten bugüne, 300’den fazla uluslararası öğrenci Anadolu’nun farklı şehirlerinde üniversitelerimizde eğitim görmektedirler.

Medeniyetimizi İngilizce Tanı(tı)yoruz

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirilen Medeniyetimizi İngilizce Tanı(tı)yoruz Projesi kapsamında, ülkemizde eğitim gören uluslararası ve Türk öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup medeniyetimizi tanıtıcı faaliyetler İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir. 5 farklı şehirde toplamda 200 öğrencinin katılımıyla Projede, uluslararası öğrencilerin ülkemizi tanımaları ve insanlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmaları amaçlanmış gönüllü elçi olmaları noktasında fayda sağlanmıştır. Ayrıca Türk öğrencilerin pratik İngilizce öğrenmelerine katkı sağlanmıştır. Böylelikle farklı kültürler arası kaynaşma, kültür inşası ve farkındalık hedeflenmiştir.

Hayrat Gençlik Forumu

Hayrat Gençlik Forumu, yaz döneminde dünya genelinden katılımcılar ve kış döneminde ise yalnızca ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Türk öğrenciler, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımı ile yapılmaktadır. Her yıl katılımcı sayısı ve niteliği artan forum ülkemizde gerçekleştirilen önemli uluslararası gençlik organizasyonlarından biridir. Forum süresince her yıl farklı bir tema belirlenip birliğin ihyası, yeni bir medeniyet inşası, ortak yaşama kültürü gibi konular tartışılarak yayınlar yapılmakta, kamu ve sivil toplum önderleri ile vizyon buluşmaları sağlanmakta, tanıtım organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu şekilde çalıştaylar, yayın ve tanıtım organizasyonlarını içinde barındıran katılımcı niteliği yüksek, uluslararası gençlik forumu çok az sayıda yapılmaktadır. Organizasyon süresince (1 hafta) tüm katılımcılar Türk misafirperverliğine uygun bir şekilde misafir edilmektedir. Böylelikle ülke tanıtımına önemli katkı sağlanmaktadır.

Uluslararası Tanıtım ve Liderlik

Ülkelerinin öncü bireyleri olarak geldikleri ülkemizde lisans veya lisansüstü eğitimler alarak ülkelerine dönen uluslararası misafir öğrenciler ülkemizin nitelikli tanıtımında önemli rol üstlenmekte, birer gönül elçisi olabilmektedirler. Ülkemizin akademik, ekonomik, kültürel ve sosyal birikim ve imkânlarından en güzel bir şekilde yararlanan öğrencilerimiz, nitelikli bireyler olarak kendi memleketlerinde ülkemizin birer reklam yüzü olacaklar, gördükleri misafirperverlik ve duydukları memnuniyet ile ülkemizi, kültür ve medeniyet değerlerimizi sınır ötelerine taşıyacaklardır. Böylelikle, ülkemizin doğru bir şekilde tanıtılması, yabancı gönüllerde hayırla yer etmesi tesis edilecektir.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde, ülkemizin yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmalarının dört temel esası olan akademik gelişme ve etkileşim, ekonomik kalkınma ve dayanışma, sosyal ve kültürel etkileşim ile siyasî ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi; 2023 yılında 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği hedeflerimiz doğrultusunda Derneğimiz de toplumumuzun ve üniversitelerimizin uluslararasılaşmasına katkılarda bulunmaktadır. 2013’ten bugüne, 300’den fazla uluslararası öğrenciye Anadolu’nun farklı şehirlerinde mihmandarlık ve misafirperverlik yaparak yurtiçinde ve yurtdışında ülkemizin doğru bir şekilde tanıtılmasına destek olmaktayız.

 

Misafir öğrencilerimiz ile birebir ve gönülden ilgilenme odaklı çalışmalarımız ile; toplumumuz, kültürümüz ve ülkemizin tanıtımına, üniversitelerimizin, toplumumuzun ve özellikle gençlerimizin uluslararasılaşmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Uluslararası Projeler, Temas ve İşbirlikleri

Ülkemizin ve devletimizin son yıllarda ayrıca önem atfettiği uluslararası öğrenciler, çalışmalar ve projeler hususunda Derneğimiz her yıl kendisini geliştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığımızın hedefleri ve çalışmaları doğrultusunda, ülkemizin öncü kurumları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve yerel yönetimler ile iletişim ve işbirliği içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında projeler ve faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.

 

Ayrıca İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Platformu (ISAP), Uluslararası Yurtlar Birliği (UYB) gibi önemli uluslararası birlik ve kuruluşlar ile; Malezya’dan Sudan’a, Amerika’dan Pakistan’a Dünyanın dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve işbirliklerimizi geliştirerek sürdürmekte, yurtiçinde ve yurtdışında ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz uluslararası projeler ile Derneğimizin misyonunu ortaya koyarken, vizyonunu da sürekli olarak geliştirmektedir. Gerçekleştirilen uluslararası projeler ve çalışmalar ile, ülkemizin aktif dış politikasına katkı sunulmakta, tecrübeli insan kaynakları oluşturulmaktadır. Ülkemizi ve Dünyayı hedeflerimiz ve değerlerimizin gücüyle tanıyan ve nitelikli bir şekilde temsil eden gençler yetiştirilmektedir.

Medeniyet Köprüleri

Derneğimiz uluslararası öğrenciler noktasında bağlantılarını güçlendirmek adına sürekli farklı ülkelerden önemli STK’lar ile işbirlikleri kurmaktadır. Bu STK’ların derneğimiz faaliyetlerine şahit olmaları ile bu bağlantılar kısa zamanda güçlenmekte, sonrasında kanaat önderleri, akademisyenler, STK temsilcileri, yerel kamu yöneticileri ve devlet adamları ülkemizi bizim aracılığımız ile ziyaret etmektedirler. Bu aşamada know-how paylaşımı yapılmakta kültürel, ekonomik, siyasi ve insani yardım noktalarında birliktelikler kurulmaktadır. Böylelikle bir yandan kurumsal gelişimler sağlanırken diğer yandan uluslararası kurumsal işbirlikleri oluşturulmaktadır.

Start typing and press Enter to search

>